Liste des chansons  |  Retour  |  Suivant  |  Presenza
U Canada è bellu

U Canada è bellu

Album: 45 rpm
Date: [19-]
Interprète : Salvatore Panetta
Compositeurs : Sam Severino/F. Marrello/L. Scanga
MCC, Collection Carenza : 45-0-A-00078


VERSIONE ORIGINALE IN DIALETTO CALABRESE  |  Carte : origine régionale

U Canada è bellu

U Canada è bellu, è bellu in quantità
Peró cu veni cca devi sempre lavurá

A genti sunnu illusi e veninu tutti ccani
A genti abruzzesi, di Napuli e romani
Si portanu i parenti, si portanu tutti i frati
Pinsandu ca li sordi li cógghinu a palati

U Canada è bellu, è bellu in quantità
Peró cu veni cca devi sempre lavurá

Vi parlu di Mastru Cicciu chi facía lu barveri
Int’o paesi soi paría nu cavaleri
Ora ca vinni ccanni truváu tuttu cambiato
Inveci du barveri, facía lu sfaticatu

U Canada è bellu, è bellu in quantità
Peró cu veni cca devi sempre lavurá

Ora c’è Mastru Peppi ‘u figghiu í Sarvaturi
Chi ‘na bella matìna decisi d’emigrari
“Preparame a valigia, ci dissi alla mamma
Perchí domani partu e vaju in Canada.”

U Canada è bellu, è bellu in quantità
Peró cu veni cca devi sempre lavurá

U Canada è bellu, è bellu in quantità
Peró cu veni cca devi sempre lavurá

Ora vi dico amici, è tutta un’illusione
Cu fici li dinari, lavuráu ínt’a costruzione
Ora ti dico a tia, se sordi voi fari
Pigghiati picu e pala e vatíndi a lavorá!

U Canada è bellu, è bellu in quantità
Peró cu veni cca devi sempre lavurá

U Canada è bellu, è bellu in quantità
Peró cu veni cca devi sempre lavurá

TRADUZIONE IN ITALIANO

Il Canada è bello

Il Canada è bello, è bello in quantità
Ma chi viene qua deve sempre lavorare

La gente è illusa e viene tutta qua
La gente dell’Abruzzo, di Napoli e i romani
Portano con sé i parenti, portano tutti i fratelli
Pensando di raccogliere soldi a palate

Il Canada è bello, è bello in quantità
Ma chi viene qua deve sempre lavorare

Vi parlo di Mastro Francesco che faceva il barbiere
Nel paese suo sembrava un cavaliere
Da quando è venuto qua ha trovato tutto cambiato
Invece del barbiere faceva lo sfaticato

Il Canada è bello, è bello in quantità
Ma chi viene qua deve sempre lavorare

Poi c’è Mastro Giuseppe, il figlio di Salvatore
Che una bella mattina decise di emigrare
“Preparami la valigia, disse alla mamma,
Perché domani parto e vado in Canada”

Il Canada è bello, è bello in quantità
Ma chi viene qua deve sempre lavorare

Il Canada è bello, è bello in quantità
Ma chi viene qua deve sempre lavorare

Adesso vi dico amici, è tutta un’illusione
Chi ha fatto i soldi ha lavorato nelle costruzioni
Adesso dico a te, se vuoi fare soldi
Prenditi picco e pala e vai a lavorare!

Il Canada è bello, è bello in quantità
Ma chi viene qua deve sempre lavorare

Il Canada è bello, è bello in quantità
Ma chi viene qua deve sempre lavorare

TRADUCTION EN FRANÇAIS

Le Canada est beau

Le Canada est beau, exceptionnellement beau
Mais ceux qui viennent ici doivent travailler tout le temps

Les gens s’illusionnent, et ils viennent tous ici
Des Abruzzes, de Naples et de Rome
Ils arrivent avec tous leurs parents, tous leurs frères et sœurs
Croyant qu’ils ramasseront de l’argent à la pelle

Le Canada est beau, exceptionnellement beau
Mais ceux qui viennent ici doivent travailler tout le temps

Je vous parle de monsieur Francesco qui était barbier
Dans son village, il semblait être un gentilhomme
Quand il est venu ici, il a trouvé tout différent
Au lieu d’être barbier, il était devenu un fainéant

Le Canada est beau, exceptionnellement beau
Mais ceux qui viennent ici doivent travailler tout le temps

Puis il y a monsieur Giuseppe, le fils de Salvatore
Qui a décidé d’émigrer un beau jour
« Fais ma valise, dit-il à sa mère
Parce que demain je pars pour le Canada »

Le Canada est beau, exceptionnellement beau
Mais ceux qui viennent ici doivent travailler tout le temps

Le Canada est beau, exceptionnellement beau
Mais ceux qui viennent ici doivent travailler tout le temps

Or, je vous dirai, mes amis, ce n’est qu’une illusion
Ceux qui ont gagné de l’argent ont travaillé dans la construction
Donc, je vous dis, si vous voulez gagner de l’argent
Saisissez une pioche et une pelle et mettez-vous au travail!

Le Canada est beau, exceptionnellement beau
Mais ceux qui viennent ici doivent travailler tout le temps.

Le Canada est beau, exceptionnellement beau
Mais ceux qui viennent ici doivent travailler tout le temps

  |  Haut de page