Bibliographie

Barbeau, Marius. 1932-1933. Correspondance avec Kiang Kang-Hu. Gatineau, Musée canadien des civilisations. Archives. Fonds Marius-Barbeau, boîte B208 f.28.

---. 1934. « Asiatic survivals in Indian songs ». The Musical Quarterly, XX, 1, janvier : p. 107-116.

---. 1934. « The Siberian origin of our North-Western Indians ». In Proceedings of the Fifth Pacific Science Congress, Victoria et Vancouver, (C.-B.), Canada, Toronto : University of Toronto Press, pp. 2777-2788.

---. 1962. « Buddhist dirges on the North Pacific Coast ». The Journal of the International Folk Music Council, XIV, p. 16-21.

Chan, Margaret Rose Wai Wah. 2001. « Chinese-Canadian festivals: Where memory and imagination converge for diasporic Chinese communities in Toronto ». Mémoire de doctorat, Toronto, Université York, programme d'études supérieures en musique.

Chang, Daisy, Helen Cheung et Randy Wong. 1984. Our chosen land: A history of Chinese Canadians. Toronto : Chinese Canadian National Council.

Chen, Qi. 2003. Yuan ming qing xi qu gu shi ji (gu ben cha tu). Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she.

Con, Harry, et coll. 1982. From China to Canada: A history of the Chinese communities in Canada. Toronto : McClelland and Stewart.

Cui, Le Quan. 2007. Tu shuo zhong guo gu dai bai xi za ji. Shanghai : Shi jie tu shu.

Gao, Fu Min. 2006. Zhong guo kung qu lun tan (2005). Suzhou, province de Jiansu : Su zhong da xue chu ban she.

The Gazette. 1932. « Studying Chinese and Indian music ». [Montréal], 14 décembre.

Guan, Han Qin. 2003. Dou e yuan. Zhengzhou : Zhong zhou gu ji chu ban she.

Guo, Di. 2005. Zhong guo xi ju jing dian zuo pin shang xi. Beijing : Gao deng jiao yu chu ban she.

Hoe, Ban Seng. 1989. Au-delà de la montagne d'or : la culture traditionnelle des Sino-Canadiens. Hull : Musée canadien des civilisations.

Hong, Sheng. 2006. Chang sheng dian. Shanghai : Hua dong shi fan da xue chu ban she.

Huang, Evelyn, et Lawrence Jeffrey. 1992. Chinese Canadians: Voices in a community. Vancouver : Douglas and McIntyre.

Jinpei, Huang, et A. R. Thrasher. 1993. « Cantonese music societies of Vancouver: a social and historical survey ». Canadian Folk Music Journal / Revue de musique folklorique canadienne, 21, p. 31-39.

Johnson, Elizabeth Lominska. 1996. « Cantonese opera in its Canadian context: The contemporary vitality of an old tradition ». Theatre Research in Canada / Recherches théâtrales au Canada, 17(1), Spring / Printemps.

Li, Ling Long. 2007. Zhong guo xi ju. Shanghai : Tong ji da xue chu ban she.

Li, Peter S. 1987. « The Cantonese opera in Toronto ». Thèse de maîtrise, Toronto, Université York.

---. 1998. The Chinese in Canada. 2e éd. Toronto : Presses de l'Université d'Oxford.

Liao, Ben. 2006. Zhong guo xi qu fa zhan jian shi. Tai yuan : Shan xi jiao yu chu ban she.

Liao, Quan Jing. 2005. Zhong guo xi ju xun si lu. Beijing : Wen hua yi shu chu ban she.

Liu, Xin Hua. 2006. Xi mi tao zui lu. Beijing : Tong xi chu ban she.

Liu, Yue Mei. 2006. Zhong guo xi qu yi xiang : jue ce chuan dai. Beijing : Zhong guo xi ju chu ban she.

Lu, Ying Kun. 1992. Zhong guo xi qu yu she hui zhu se. Chang chun : Ji lin jiao yu chu ban she.

Luo, Zheng. 2007. Zhong guo kung qu shi er jiang. Guilin : Guang xi shi fan da xue chu ban she.

Min, Du Jun. 2008. . « The Development of Chinese Records to 1911 ». Antique Phonograph News : The Canadian Antique Phonograph Society, janvier-février.

Niu, Biao. 2004. Zhong guo xi qu shi jiao cheng. Beijing : Wen hua yi shu chu ban she.

Qian, Jiu Yuan. 2006. Yue : zhong guo gu dian xi ju de min zu xing gen yuan. Hefei Shi : He fei gong ye da xue chu ban she.

Qin, Hua Sheng. 2006. Qing dai xi qu fa zhan shi (shang xia juan). Guangdong : Lu you chu ban she.

Qiu, Huai Sheng. 2005. « Chinese Traditional Music in Greater Vancouver ». Canadian Folk Music / Musique folklorique canadienne, 39, p. 1-5.

Qiu, Zhi Chen. 2006. Xi mi shuo xi. Beijing : Zhong guo xi ju chu ban she.

Roy, Carmen. [Sans date]. Mémoires de Marius Barbeau. Gatineau, Musée canadien des civilisations. Archives. Fonds Carmen-Roy, ACQ 2000-F0003. B622 f12, p. 322-326; B622 f14, p. 355-356; B623 f2, p. 708-710.

Su, Guo Rong. 2005. Zhong guo xi qu jing dian (di 3 juan jing). Ji nan : Shan dong jiao yu chu ban she.

Su, Hai Po. 2007. Li yuan na ren na shi. Qing dao : Qing dao chu ban she.

Sun, Hong Xia. 2006. Min jian xi qu. Beijing : Zhong guo she hui chu ban she.

Tan, Zhi Xiang. 2005. Zhong guo xi qu jing dian (di 5 juan jing). Ji nan : Shan dong jiao yu chu ban she.

Tang, Xian Zu. 2006. Mu dan ting. Shanghai : Hua dong shi fan da xue chu ban she.

Wang, An Kui. 2005. Xi qu yan jiu (di 68 ji). Beijing : Wen hua yi shu chu ban she.

Wang, Han Min. 2007. Dao jiao shen xian xi qu yan jiu. Beijing : Ren min wen xue chu ban she.

Wang, Shi Pu. 2006. Xi xiang ji. Shanghai : Hua dong shi fan da xue chu ban she.

Wang, Xing Rong. 2005. Di fan xi ji jin. Beijing : Zhong guo she hui chu ban she.

Wang, Yuan Hua. 2007. Qing yuan tan xi lu. Shanghai : Shang hai shu dian chu ban she.

Xia, Lan. 2007. Zhong guo xi qu wen hua. Beijing : Shi shi.

Xu, Bing Sheng. 2005. Gu dai xiao shuo yu xi qu. Tai yuan : Shan xi ren min chu ban she.

Xu, Mu Yun. 2006. Li yuan wai ji. Beijing : Sheng huo du shu xin zhi san lian shu dian.

Xu, Pei Jun. 2005. San ban zhong gu dian ming ju xin shang (jing). Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she.

Xu, Xian Ling. 2005. Jin dian xi qu hui cui. Beijing : Zhong guo xi ju chu ban she.

Yang, Hui Ling. 2006. Xi qu ban she yan jiu : ming qing jia ban. Xiamen, province de Fujian : Xian men da xue chu ban she.

Yee, Paul. 2005. Chinatown: An illustrated history of the Chinese communities of Victoria, Vancouver, Calgary, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montreal and Halifax. Toronto : James Lorimer.

---. 1996. Struggle and hope: The story of Chinese Canadians. Toronto : Umbrella Press.

Yu, Han Dong. 2006. Zhong guo xi qu biao yan yi shu ci dian. Beijing : Zhong guo xi ju chu ban she.

Yung, Bell. 1989. Cantonese opera : Performance as creative process. Cambridge : Presses de l'Université de Cambridge.

Zen, Ji Xin. 2005. Mei you zhong dian de nian pan : Zhong guo xi ju fa zhan yu fan si. Ji nan : Shan dong wen yi chu ban she.

Zhen, Qiu Ping. 2007. Jing ju wen da san bai ti. Beijing : Wen hua yi shu chu ban she.

Zhang, Fa Ying. 1991. Zhong guo xi ban shi. Shen yang : Shen yang chu ban she.

Zheng, Xiang Ming. 2006. Li yuan ji yi : Chong qing jiu wen lu 1937-1945. Chongqing : Chong qing chu ban she.

Zhou, Yi Bai. 2007. Zhong guo xi ju shi chang bian. Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she.

Zuo, Peng Jun. 2005. Wan qing ming guo chuan qi za ju kao suo. Beijing : Ren ming wen xue chu ban she.